Pronájem podle nového občanského zákoníku

Od ledna 2014 nastanou určitě změny v občanském zákoníku a jedna z těchto změn se týká také pronájmu.

Náležitosti smlouvy o pronájmu bytu

Smlouva o pronájmu bytu již nebude muset obsahovat konkrétní náležitosti. Mezi tyto náležitost patří přesné označení bytu, příslušenství, rozsah užívání a v neposlední řadě také jak se vypočítá nájemné úhrady.

Další důležitou změnou je, že nyní bude postačovat, když se nájemce s pronajímatelem domluví na předmětu nájmu a skutečnosti, že za tento pronájem přísluší pronajímateli úhrad, a to ze strany nájemce.

Smlouva musí být písemná a pronajímatel nebude mít právo namítat vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

Pronajímatel nesmí dle nového občanského zákoníku používat konkrétní ustanovení, které by vyžadovali po nájemci zaplatit smluvní pokuty. Nesmí také používat formulace, které by mohli nájemce zavazovat k povinnostem nepřiměřeným k dané situaci.

V den předání bytu pronajímatelem nájemci by měl stav odpovídat stavu, který je uveden ve smlouvě. Může se ale stát, že ve smlouvě stav bytu popsaný nebude v takovém případě, by měl být byt čistý, v dobrém stavu, s funkčními rozvody vody, elektřiny, topení odpady, a další.

V případě, že by nastaly rozdíly mezi dohodou a skutečným stavem při převzetí bytu, či k nějakým rozporám ve smlouvě, má právo nájemce odmítnout převzetí bytu a než pronajímatel uskuteční nápravu, neplatí nájemce nájemné.

V případě, že nájemce i přesto byt převezeme a obydlí má právo na přiměřenou slevu z nájmu a to do té doby, než budou rozpory pronajímatelem vyřešeny.

Cena za pronájem, nájemné

V Případě, že se nájemce a pronajímal, nedohodli jinak, cena za pronájem, a to i zálohy za služby se platí vždy dopředu na každý měsíc, nejpozději však do 5. dne měsíce.

Nájemné musí být stanoveno jako pevná částka za pronájem bytu, může se ale stát, že si pronajímatel a nájemce pevnou částku nedohodli, pak je nájemné stanoveno ve výši, ve které je v dané lokalitě běžné.

Služby, které se vztahují k pronájmu bytu by měli být součástí smlouvy a jak budou nájemci služby účtovány musí být známo dopředu.

Cena a výše nájemného se většinou určí při osobním setkání nájemce a pronajímatele. V případě, že se obě strany na výší nájemného nedohodnou, může pronajímatel zvýšit nájemné do výše obvyklé v dané lokalitě. V případě, že obě strany souhlasí s výší nájemného, může být nájemné zvýšeno od třetího kalendářního měsíce po obdržení.

V případě, že se rozhodne majitel bytu provézt stavební úpravy bytu a těmito úpravami zvýší kvalitu bytu či kvalitu bydlení má pronajímatel právo zvýšit nájemné, ale s horním limitem 10% z vynaložených nákladů na rekonstrukci ročně. V případě, že se obě strany nedohodnout má právo vlastník bytu požádat soud o určení nájemného.

 

Kauce za byt

Občanský zákoník upravuje také kauci. Ta může činit až 6 měsíčních nájmů. Po té co skončí pronájem pro nájemníka, vrací pronajímatel tuto kauci nájemníkovi, pronajímatel má právo si

 

 
Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: spravce@bytykpronajmu.eu


Hledej byt k pronájmu v okrese:
Prodej nemovitosti